Курс по програмиране със C#


Курс по C# за начинаещи или за разработчици с начални умения в областта на софтуерната индустрия стартира в Компютърно образователния център “Progress”. От курсистите не се изискват дълбоки познания или практически умения за работа с технологията. Всеки, който има желание да се развива в сферата на програмирането, но няма необходимите знания може да се запише за даден курс и да получи такива.
Обучението по програмиране със C#, (произнася се Си Шарп),се състои в практически упражнения, работа с различни кодове, чрез които се създават приложения.
Важно е курсистите да притежават такива качества, като аналитичен начин на мислене и познания на софтуерна терминология на английски език.


Какво представлява C# или C Sharp?

C# представлява обектно-ориентиран език за програмиране. Той е част от софтуерна платформа. Проектиран е от Microsoft и е негова собственост, поради което се използва най-вече в Microsoft технологиите, тоест за програмиране върху сървърни приложения по Windows, cloud приложения в Windows среда, уеб приложения под Windows с ASP, мобилни приложения и други. C# е сред най-популярните езици за програмиране в сферата на интернет технологиите.
За писане на уеб приложения със C# разработчикът трябва да има познания на HTML, CSS и JavaScript. Си Шарп (C#) е създаден за балансиране на мощност (C++) с опции за бързо разработване на различни видове програми. Използва се при изграждане на различни софтуерни системи и приложения. С език за програмиране C# може да се програмира всичко.

В курса по програмиране със C#, курсистите научават основите на програмирането. Те научават какво е компилатор и среда за разработка, как точно работи .NET и C#, а също какво представляват литералите в C#, как протича организацията по създаването на програмни фрагменти и използването на масиви за съхранение на редица елементи.


Цел на курса:

Курсът въвежда обучаващите се разработчици в основите на програмирането. В рамките на обучението курсистите получават основни знания: език за програмиране C Sharp, познания в разработване на среда с Visual Studio, аритметични техники и видове данни, необходими в програмирането, средства за четене и писане на конзола, как да се извеждат и въвеждат данни от конзолата, а също как да се използват оператори и различни видове оператори в C Sharp и т.н. Чрез практически упражнения се добиват умения за решаване на задачи и алгоритмично мислене.
Преподаватели:
Курсът се провежда от професионален лектор - Мартин Маринов. Преподава се в малки групи до 8 души, с цел да се отделя повече индивидуално внимание на курсистите по време на изпълнение на практичните задания.

Продължителност на обучението:
Курсът по програмиране със C# се провежда в рамките на три месеца. Той включва общо 100 лекторски часа и се провежда два пъти в седмицата.